Lietošanas noteikumi

Portāla octa123.lv darbību nodrošina SIA „Agga Brokeris” (turpmāk – AGGA). AGGA darbojas saskaņā ar „Apdrošināšanas un Pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumu, to ir licencējusi un tās darbību uzrauga Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisija.

Norēķinoties par polisi ar kredītkarti vai debetkarti:

 • Tiks noskaidrots, vai maksājums ir apstiprinats/atteikts, attiecīgi klientu informējot (apstiprinajuma gadījuma nosūtot e-pastu, atteikuma gadījumā paziņojot maksajumu sistēmā).
 • Kontā tiks rezervēta pasūtījumā norādītā naudas summa
 • Uz jūsu e-pasta adresi tiks nosūtīts apstiprinājums par veikto maksājumu

OCTA polišu izsniegšans noteikumus regulē „Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums. OCTA līguma izbeigšanu pirms termiņa nosaka minētā likuma 10. pants. Saskaņā ar likumu, iegādātu OCTA polisi pirms termiņa var pārtraukt un daļu no samaksātās apdrošināšanas prēmijas atgūt, ja:

 • Mainās transportlīdzekļa īpašnieks (transportlīdzklis tiek atsavināts)
 • Transportlīdzeklis ir nozagts, nolaupīts vai iznīcināts
 • Apdrošināšanas līgumā (OCTA polisē) norādītajās ziņās ir kļūda
 • Tiek likvidēta juridiskā persona vai mainīts tās nosaukums

Likuma 10. pants nosaka, kāda summa ir atgūstama katrā gadījumā. Summas atmaksu gadījumos, kad tā tiek veikta, pamatojoties uz OCTA polises pirmstermiņa pārtraukšanu, veic apdrošinātājs. Lai saņemtu šādu atmaksu, apdrošinātajam ir jāvēršas apdrošināšanas sabiedrībā, kas izsniegusi attiecīgo OCTA polisi. AGGA sniegs visu nepieciešamo atbalstu klientiem iesnieguma un dokumentācijas sagatavošanā. AGGA neveic nekādu (nedz daļēju, nedz pilnīgu) atmaksu par OCTA polisi, kas ir apmaksāta un izsniegta klientam saskaņā ar likumu un portāla octa123.lv noteikumiem un kas ir stājusies spēkā vai arī stāsies spēkā polisē norādītajā datumā.

Papildus informāciju par OCTA, bonus-malus sistēmu un citiem jautājumiem saistībā ar OCTA var iegūt Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā.

AGGA negarantē, ka portāls darbosies bez kļūdām vai traucējumiem. Polises cenu nosaka apdrošinātājs polises izrakstīšanas brīdī. Retos gadījumos polises cena (prēmija) var atšķirties no portālā uzrādītās cenas aprēķina veikšanas brīdī. Šādā gadījumā AGGA nekavējoties informē pasūtītāju un vienojas par turpmāko rīcību. AGGA neatbild par zaudējumiem, kas var rasties transportlīdzekļa īpašniekam vai tiesīgajam lietotājam sakarā ar pasūtītās OCTA polises savlaicīgu neapmaksāšanu, vai nestāšanos spēkā noteiktā termiņā. Gadījumā, ja OCTA polise nav izsniegta 10 dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas, AGGA atmaksā polises pircējam visu samaksāto summu 10 darba dienu laikā pēc atmaksas pieprasījuma saņemšanas.

Citai personai izsniegtas maksājumu kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošana ir pretlikumīga. Par šādu noziedzīgu nodarījumu vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Personu datu aizsardzība un konfidencialitāte - informācija par portāla lietotāju un pasūtījumu portālā tiks izmantota un apstrādāta tikai LR likumdošanā noteiktajā kārtībā. Personas dati bez atsevišķas datu subjekta piekrišanas vai pieprasījuma netiks sniegti trešajām personām, bet tiks izmantoti tikai polises izsniegšanai un administrēšanai. Nododot portāla octa123.lv rīcībā savu adresi, e-pasta adresi vai tālruņa numuru, lietotājs piekrīt saņemt informāciju no AGGA par polišu beigu termiņiem.

Visi strīdi, kas saistīti ar portāla lietošanu, OCTA polišu iegādi un lietošanas noteikumiem, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā nav iespējams izlīgt, risinājums tiek meklēts saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

AGGA pakalpojumi klientiem ir bez maksas - tos apmaksā apdrošināšanas kompānijas. AGGA patur tiesības piešķirt klientiem atlaidi no apdrošinātāja piedāvātajām cenām, atsakoties no daļas tai pienākošās komisijas. Komisiju apmēru nosaka sadarbības līgumi ar katru konkrēto apdrošinātāju. Klients ar brokera komisijas apmēru var iepazīties sūtot pieprasījumu uz info@agga.lv vai zvanot pa tālruni 26487114.

 KLIENTU SŪDZĪBU PIEŅEMŠANAS UN IZSKATĪŠANAS PROCEDŪRA

Šī procedūra ir saistoša Sabiedrības atbildīgajai personai un visiem Sabiedrības darbiniekiem, kas veic apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecību vai ar to tieši saistītas darbības.

Šī dokumenta ievērošanas kontroli īsteno Sabiedrības atbildīgā persona.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AGGA brokeris”, turpmāk tekstā Sabiedrība, ir klienta pārstāvis apdrošināšanas jautājumos. Lai nodrošinātu klientu interešu aizstāvību Sabiedrība izskata jebkuru pretenziju saistībā ar sniegtajiem apdrošināšanas starpniecības pakalpojumiem. Lai klients varētu izteikt pretenziju Sabiedrība nodrošina:

 1. klientu pieņemšanas laiku un vietu (adrese) – darba dienās no plkst. 9.00 – 18.00 Sabiedrības birojā Ulbrokas ielā 23, Rīgā;
 2. tālruņa numuru-   26487114;
 3. e-pasta adresi -  info@agga.lv;
 4. atbildīgo persona pretenziju pieņemšanai -  Agita Freiberga;
 5. pretenzijas izskatīšanu īsākos termiņus:

 

Izteikšanas veids

Izskatīšana

1.

Klātienē izteikta pretenzija

1. Uz mutiski saņemtu pretenziju, ja iespējams, atbilde tiek sniegta nekavējoties. Ja nekavējoties atbildēt nav iespējams, tad atbilde tiek sniegta rakstiski 5 darba dienu laikā;

2. Uz rakstiski saņemtu pretenziju atbilde tiek sniegta 5 darba dienu laikā;

2.

Neklātienē izteikta pretenzija

1. Uz telefoniski saņemtu pretenziju, ja iespējams, atbilde tiek sniegta nekavējoties. Ja nekavējoties atbildēt nav iespējams, tad atbilde tiek sniegta rakstiski 5 darba dienu laikā;

2. Uz e-pastu saņemtu pretenziju atbilde tiek sniegta 5 darba dienu laikā;

3. Pa faksu saņemta pretenzija tiek izskatīta 5 darba dienu laikā;

4. Pa pastu saņemtu pretenzija tiek izskatīta 5 darba dienu lakā;

Sabiedrība sniedz atbildi klienta pretenzijai iesniedzēja norādītajā veidā.